Monday, May 14, 2001

NAMYATS

Daha ziyade blokatif amaçlý olarak kullanýlan üç ve dört düzeyindeki majör açýþlarýna ilave olarak kullanabileceðimiz bir baþka açýþ da Namyats olarak bilinen konvansiyonel açýþ olan 4 trefl ve 4 karo açýþlarýdýr. Genel prensip olarak 3Nt kontratýný geçmemek için minör renklerdeki uzunluklarla dört düzeyinde açýþ yapýlmaz. Bu durumda bu sekanslar boþ kalmaktadýr. O nedenle herhangi bir nedenle bir düzeyinde açýþ yapamayan ancak blokatif özelliði olup löve adedi fazla olan majör renk uzunluklarýnda zon durumuna baðlý olarak dört kör veya dört pik açýþý yapan elden daha güçlü olan eller ile 4 trefl ve dört karo açýþý yapýlýr.Örnek ile anlatmak gerekirse;

ª KQJ9752 ª AKQJ532 ª AKQJ9753 ª AKQJ6542
© 65 © 65 © 5 © 5
¨ 73 ¨ 32 ¨ 43 ¨ A5
§ 92 § 84 § 32 § 32

Zonda: Pas Zonda: 3 Pik Zonda: 4 Pik Zonda: 1 Pik
Zon Dýþý: 3Pik Zon Dýþý: 4 Pik Zon Dýþý: 4Karo Zon Dýþý: 1Pik

Örnek eller incelendiðinde de görülebileceði gibi Açýþ yapacak olan elin, bir düzeyinde açabilecek bir el olmamasý gerekmekte (defansif deðer yok) ve blokatif standartlarýnýn (iki ve üç kuralý) üstünde bir güce sahip olmasý gerekmektedir.

CEVAPÇININ KONUÞMALARI

Cevapçý ortaðý namyats konvansiyonunu kullanarak 4 trefl veya 4 karo ile açýþ yaptýðýnda zon durumuna baðlý olarak kaç lövelik bir ele sahip olduðunu bilmekte olduðundan kontratý gerçekleþtireceklerinden emin ise þileme yükselebilir, as sorabilir veya þilem yapamayacaklarýndan emin ise sadece ortaðýnýn vaat ettiði majör rengi dört düzeyinde söyleyerek bu kontratý oynar. Cevapçýnýn yeni renk söylemesi “bu renkten iki löve kaybetmiyorsan RKCB cevabý ver” anlamýna gelen bir baþka konvansiyonel konuþmadýr.

Ortak 4 Karo ile açtý

ª 54 ª -- ª 32 ª 52
© A975 © QJ10754 © A65 © AKJ2
¨ A32 ¨ KQJ1093 ¨ AK43 ¨7543
§ A862 § A § A432 § AK84

Zonda: 4 Nt Zonda: 4 Pik Zonda: 4 Nt Zonda: 5 Karo
Zon dýþý: 4Pik Zon dýþý: 4 Pik Zon dýþý: 4Nt Zon dýþý: 5 Karo

DANISH BECOLOR
Rakip oyun açtýktan sonra, iki renkli elleri tarif etmek için kullanýlan bu konvansiyonun temel özelliði Eldeki kayýp sayýsýný, elin yapýsýný ve gücünü tam olarak bildirmesidir. Anlaþmanýn uygulanabilmesi için önemli olan zon durumlarýdýr. Zon durumlarý üç deðiþik þekildedir.
Birinci durum: Zon avantajý sizde; yani rakipler zonda sizin zon dýþý olduðunuz durumdur.
Ýkinci Durum: Zon avantajý ortada; yani eþit zondurumunda bulunulmasý halidir.
Üçüncü Durum: Zon avantajý rakiplerde; yani siz zonda iken rakiplerin zon dýþýnda olmasý halidir.